Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Nghị định này bổ sung các điều khoản sau dây liên quan đến việc thẩm định giá:

–      Điều 7a về nghĩa vụ ký Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá của thẩm định viên về giá hành nghề

–      Điều 8a về yêu cầu đối với người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá

–      Điều 12a về việc giải quyết tranh chấp về kết quả thẩm định giá giữa doanh nghiệp thẩm định giá và khách hàng thẩm định giá

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi các điều khỏan sau đây của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP:

–      Điều 14, 15 liên quan đến hồi sơ cấp phép thẩm định giá

–      Điều 17 liên quan đến việc chấm dứt hành nghề thẩm định giá khi ngừng kinh doanh hoặc giải thể, phá sản

Từ sau ngày 1/1/2022, tất cả các doanh nghiệp hành nghề thẩm định giá phải đảm bảo điều kiện về Giám đốc và người đại diện pháp luật theo quy định tại Điều 1 Nghị định này

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.