Công văn số 1990/TCHQ-GSQL ngày 27/3/2017 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc thực hiện Công văn 7900/TCHQ-GSQL

Văn bản hướng dẫn rõ một số nội dung còn vướng mắc liên quan đến hàng vận chuyển độc lập đã được hướng dẫn tại Công văn số 7900/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2016, cụ thể gồm các vấn đề sau:

– Người được khai báo tờ khai vận chuyển độc lập;

– Thời điểm thực hiện xác nhận hàng hóa vận chuyển đi (nghiệp vụ BOA);

– Khai báo tờ khai vận chuyển độc lập theo từng lần vận chuyển;

– Trách nhiệm thông báo cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi trong trường hợp xảy ra bất khả kháng;

– Thời gian vận chuyển hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan;

 

– Nộp bản sao vận tải đơn trong bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan;

– Thủ tục đối với lô hàng đã thực hiện hiện nghiệp vụ BIA nhưng hàng không xuất khẩu mà được vận chuyển về kho CFS hoặc vận chuyển sang cảng khác để xuất khẩu;

– Niêm phong hải quan đối với hàng hóa khai báo tờ khai vận chuyển độc lập;

– Khai sửa đổi, bổ sung tờ khai vận chuyển độc lập;

Theo đó, đối với lô hàng được vận chuyển nhiều chuyến thì người khai hải quan được lựa chọn khai báo tờ khai vận chuyển độc lập một lần cho cả lô hàng hoặc khai báo tờ khai cho từng lần vận chuyển nhưng phải đảm bảo thời gian vận chuyển tối đa không quá 2 ngày (nếu vận chuyển trong bán kính 500km) hoặc không quá 5 ngày (nếu cự ly vận chuyển trên 500km).

Trường hợp số lượng hàng hóa/container thực tế vận chuyển đi có sự thay đổi so với số lượng đã được phê duyệt thì người khai hải quan phải thông báo và xin xác nhận của Chi cục Hải quan nơi chuyển đi.

Ngoài ra, trong quá trình vận chuyển nếu lô hàng gặp sự cố bất khả kháng (tai nạn, ách tắc đường) thì người khai hải quan cũng phải thông báo cho Chi cục Hải quan nơi chuyển đi để theo dõi./.