Công văn số 2135/TXNK-TGHQ ngày 3/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS

Trường hợp doanh nghiệp nhập điều kiện giao hàng là CIF thì khai báo tại mục “Mã, tên khoản điều chỉnh” như sau:

+ Ô “Mã tên”: Bỏ trống

+ Ô “Mã phân loại”: “DP”

+ Ô 3: “VND”

+ Ô “Trị giá khoản điều chỉnh”: nhập tổng trị giá tính thuế của lô hàng theo VND

+ Ô “Tổng hệ số phân bổ”: Bỏ trống

 

+ Ô “Chi tiết khai trị giá”: nhập tóm tắt số tiền của từng khoản điều chỉnh cộng và trừ (nếu có)

Trường hợp doanh nghiệp nhập điều kiện giao hàng là FOB thì có 2 cách khai báo:

Cách 1: gộp khoản phải cộng đối với các phí liên quan đến việc vận chuyển hàng đến cửa khẩu nhập đầu tiên vào chi phí vận tải quốc tế để khai vào mục “phí vận chuyển”. Nếu có các khoản điều chỉnh khác thì vẫn thực hiện theo đúng hướng dẫn tại điểm 1.49 Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC. Lưu ý, với cách khai này, doanh nghiệp không khai mã DP vào ô “mã phân loại”.

Cách 2: khai báo tại mục “Các khoản điều chỉnh” như sau:

+ Mục “phí vận chuyển” và “phí bảo hiểm”: khai theo hướng dẫn tại điểm 1.47 và 1.48 Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC

+ Mục “Mã, tên khoản điều chỉnh”: khai báo các ô tương tự như trường hợp điều kiện giao hàng là CIF. Riêng ô “Trị giá khoản điều chỉnh” nhập tổng trị giá tính thuế của lô hàng bao gồm cả phí vận tải và phí bảo hiểm quốc tế (nếu có) quy đổi ra VND./.