Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an

Nghị quyết phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ công dân trong các lĩnh vực do Bộ Công an quản lý, gồm:

1. Xuất nhập cảnh;

2. Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự khi đăng ký kinh doanh;

in stapel von ordnern und papph¸llen verschiedener farben. die ordner sind gef¸llt und ¸berandergestapelt. ein bild f¸r b¸roleben und studium.

 

3. Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

4. Tuyển dụng vào ngành Công an;

5. Chính sách trợ cấp cho quân dân;

6. Phòng cháy, chữa cháy;

7. Cấp, quản lý CMND;

8. Đăng ký, quản lý cư trú.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành./.