Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 2/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định công bố Danh mục các thủ tục mới trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam (có kèm căn cứ pháp lý và cơ quan thực hiện), gồm:

– 10 thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh, gia hạn dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng.

– 16 thủ tục về chấp thuận nhà đầu tư, chủ trương đầu tư, điều chỉnh, gia hạn, chấm dứt dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh.

– 01 thủ tục về cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

– 02 thủ tục về cấp lại, hiệu đính, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– 01 thủ tục về đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài.

– 02 thủ tục về thành lập, chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

– 23 thủ tục về chấp thuận nhà đầu tư, chủ trương đầu tư, cấp giấy đăng ký đầu tư, điều chỉnh, gia hạn, chấm dứt dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Các thủ tục đầu tư tại Quyết định này được thực hiện theo quy định mới tại Luật đầu tư 61/2020/QH14, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT.

Thay thế Quyết định số 814/QĐ-BKHĐT  ngày 25/5/2020; Danh mục và nội dung cụ thể các thủ tục hành chính trong thủ tục đầu tư tại Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.