Công văn số 48507/CT-TTHT ngày 12/7/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế khi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân

Hiện nay, hình thức ủy quyền nhân viên công ty thanh toán hàng hóa, dịch vụ mua vào bằng thẻ tín dụng cá nhân đã được cơ quan thuế chấp nhận khi xét khấu trừ thuế và hạch toán chi phí.

Tuy nhiên, cần thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:

– Hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế tài chính hoặc quy chế quản trị của công ty.

– Khoản chi có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động SXKD của công ty.

 

– Có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và MST của công ty.

– Có hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền nhân viên thanh toán, sau đó công ty thanh toán lại bằng chuyển khoản.

– Có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản cá nhân cho người bán và chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của công ty cho cá nhân.

Công ty được tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các hồ sơ, chứng từ nêu trên./.