Công văn số 6903/TCHQ-TXNK ngày 23/10/2017 của Tổng cục Hải quan về việc nộp dần tiền thuế

Theo quy định tại khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13, khoản 2 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 và Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP, để được nộp dần nợ thuế, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số nợ thuế đề nghị nộp dần;

– Không có nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quá hạn nào khác ngoài số tiền thuế đề nghị nộp dần;

 

– Các lô hàng mới phát sinh phải nộp đủ thuế trước khi thông quan/giải phóng hàng hoặc có bảo lãnh của tổ chức tín dụng;

– Phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp trong thời gian nộp dần;

– Phải thực hiện nộp dần nợ thuế và tiền chậm nộp phát sinh theo tháng như kế hoạch cam kết;

Trình tự, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền, thời hạn giải quyết thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC./.