Công văn số 4649/CT-TTHT ngày 24/05/2016 của Cục Thuế TP. HCM về việc lập hóa đơn (1 trang)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp khi xuất khẩu hàng hóa cho khách hàng trong khu phi thuế quan,

Công ty đã lập hóa đơn và mở tờ khai xuất nhập khẩu theo quy định, nay phát hiện có sai sót về đơn giá, quy cách của sản phẩm tại hóa đơn và tờ khai hải quan thì Công ty và khách hàng lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh để làm căn cứ kê khai thuế.

2. Chi nhánh ngoài tỉnh vẫn được sử dụng chung mẫu hóa đơn với Công ty

Công văn số 4262/CT-TTHT ngày 12/5/2016 của Cục Thuế TP. HCM về việc sử dụng hóa đơn (2 trang)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC, Chi nhánh ngoài tỉnh vẫn được sử dụng chung mẫu hóa đơn đặt in với Công ty

Đối với hóa đơn đặt in cho Chi nhánh thì tên Công ty phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn, khi sử dụng Chi nhánh đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ của Chi nhánh vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng”

Nếu Chi nhánh khai thuế GTGT riêng thì phải trực tiếp gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý Chi nhánh theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

3. Mua bán hàng theo quyền XNK, DNCX phải tính thuế như doanh nghiệp nội địa

Công văn số 4822/CT-TTHT ngày 27/5/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế đối với DNCX (4 trang)

Theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP, DNCX bắt buộc phải thành lập Chi nhánh trong nội địa để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa bằng quyền XNK

Tuy nhiên, kể từ ngày 25/12/2015, điều khoản này đã được bãi bỏ và thay thế bằng quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 114/2015/NĐ-CP. Theo đó, nếu DNCX hạch toán riêng được hoạt động mua bán hàng hóa theo quyền XNK và bố trí được khu vực lưu giữ hàng hóa mua bán tách biệt với hàng hóa phục vụ sản xuất thì không bắt buộc thành lập Chi nhánh

Cần lưu ý, khi DNCX thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa theo quyền XNK thì chính sách thuế áp dụng tương tự như doanh nghiệp nội địa. Cụ thể, đối với hàng hóa mua bán tại Việt Nam, DNCX phải sử dụng hóa đơn GTGT, không sử dụng hóa đơn bán hàng và phải tính nộp thuế GTGT theo thuế suất của hàng hóa cung cấp. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ nếu đáp ứng đủ điều kiện

Đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, DNCX sử dụng hóa đơn thương mại và được áp dụng thuế suất GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 và không thuộc các trường hợp không được hưởng thuế GTGT quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC./.