Hướng dẫn cách kê khai mã HS và thuế xuất khẩu theo biểu thuế 2016 tại Công văn số 9744/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2016 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn kê khai mã số hàng hóa và thuế suất để thực hiện Biểu thuế xuất khẩu theo quy định tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP

 Văn bản hướng dẫn cách kê khai mã HS và thuế xuất khẩu theo Biểu thuế xuất khẩu 2016  ban hành tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP (Biểu thuế XK 2016).

Theo đó, về nguyên tắc, nếu hàng hóa xuất khẩu đã được quy định tên cụ thể (bao gồm mô tả và mã hàng chi tiết ở cấp độ 8 chữ số hoặc 10 chữ số) tại Biểu thuế XK 2016 thì doanh nghiệp kê khai mã hàng và mức thuế xuất khẩu được quy định cho từng mã hàng.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không được quy định tên cụ thể trong Biểu thuế XK 2016 thì doanh nghiệp kê khai mã hàng theo mã 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế NK ban hành tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP. Riêng thuế suất kê khai theo từng trường hợp như sau:

 

– (i) Nếu hàng xuất khẩu có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành trở lên thì kê khai thuế suất là 5% và tại chỉ tiêu “Mã quản lý riêng” trên Tờ khai xuất khẩu khai mã “TNKS”.

– (ii) Nếu hàng xuất khẩu có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành thì tại chỉ tiêu “Thuế suất” bỏ trống, không khai, tại chỉ tiêu “Mã quản lý riêng” khai mã “TNKSD51”.

– (iii) Nếu là hàng hóa xuất khẩu khác (không chế biến từ tài nguyên, khoáng sản) thì bỏ trống cả chỉ tiêu “Thuế suất” và chỉ tiêu “Mã quản lý riêng”.

Riêng các mặt hàng phân bón (thuộc các nhóm hàng 31.01, 31.02, 31.03, 31.04, 31.05) đã được quy định tên trong Biểu thuế XK, nếu có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành trở lên thì thực hiện kê khai tương tự như trường hợp (i) nêu trên./.

Trên đây là hướng dẫn cách kê khai mã HS và thuế xuất khẩu theo Biểu thuế 2016, nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được hỗ trợ một cách tốt nhất.