Thông tư số 53/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Thông tư hướng dẫn cụ thể các điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, bao gồm: vốn điều lệ, quy chế quản lý nội bộ, quy chế kinh doanh, quy chế hoạt động sàn giao dịch nợ.

Theo đó, tại mọi thời điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, vốn điều lệ/vốn đầu tư thực góp hạch toán trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đều phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định 69/2016/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình kinh doanh.

 

Các điều kiện khác (quy chế quản lý nội bộ, quy chế kinh doanh, nhân sự) cũng phải đảm bảo duy trì trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Đối với các doanh nghiệp mua bán nợ thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định 69/2016/NĐ-CP có hiệu lực phải rà soát và đảm bảo điều kiện kinh doanh theo quy định mới chậm nhất vào ngày 1/7/2017. Nếu không đủ điều kiện thì bắt buộc chấm dứt hoạt động.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 03/7/2017./.