Công văn số 11133/BTC-CST ngày 21/8/2017 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh

Văn bản hướng dẫn xác định thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN khi chuyển nhượng hợp đồng tương lai (HĐTL) trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Theo đó, căn cứ điểm d, điểm g khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 thì hoạt động chuyển nhượng HĐTL trên thị trường chứng khoán phái sinh được miễn thuế GTGT.

 

Tuy nhiên, phải kê khai nộp thuế TNDN. Nếu bên chuyển nhượng là doanh nghiệp trong nước thì nộp thuế TNDN theo khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 15 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Nếu là nhà thầu nước ngoài thì nộp thuế TNDN với tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần theo khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Trường hợp bên chuyển nhượng là cá nhân, bất kể cư trú hay không cư trú đều phải nộp thuế TNCN với tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần theo khoản 2 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

“Giá chuyển nhượng từng lần” được xác định bằng giá thanh toán của HĐTL tại thời điểm xác định thu nhập tính thuế x Hệ số nhân hợp đồng x Số lượng hợp đồng x tỷ lệ ký quỹ ban đầu chia (:) 2.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm khớp lệnh mua/bán HĐTL trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán hoặc thời điểm HĐTL đáo hạn.

Thành viên bù trừ nơi cá nhân, nhà thầu nước ngoài mở tài khoản ký quỹ có trách nhiệm khấu trừ thuế trước khi thanh toán tiền cho cá nhân, nhà thầu nước ngoài./.