Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Thông tư quy định về khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp; việc kiểm tra, cấp, thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

Theo đó, khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp phải tuân thủ quy định mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư này.

Người đã có giấy xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp sẽ bị thu hồi giấy xác nhận trong các trường hợp sau (Điều 8):

– Hồ sơ đăng ký kiểm tra của người được cấp xác nhận có thông tin gian dối;

 

– Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp;

– Người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp chấm dứt hợp đồng lao động hoặc đào tạo với doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2018 và bãi bỏ Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014./.