Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Thông tư hướng dẫn về quy hoạch phát triển cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; chế độ báo cáo và các mẫu văn bản, quy chế quản lý về cụm công nghiệp.

Theo quy định mới tại Điều 10 Thông tư, đối với cụm công nghiệp được quyết định thành lập hoặc mở rộng theo thủ tục, quy định tại Nghị định 68/2017/NĐ-CP thì dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp này không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

 

Nội dung, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp được áp dụng theo quy định mới tại Nghị định 59/2015/NĐ-CPstatus2 và Nghị định 42/2017/NĐ-CP, thay vì trước đây là Nghị định 12/2009/NĐ-CP.

Ngoài ra, Thông tư còn bổ sung quy định về chế độ báo cáo đối với doanh nghiệp, chủ đầu tư SXKD trong cụm công nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp SXKD trong cụm công nghiệp phải nộp báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và cả năm theo Biểu 01. Trường hợp là chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp thì phải nộp báo cáo 6 tháng và cả năm theo Biểu 02 Phụ lục 1.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2017 và thay thế Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009.

Bãi bỏ chế độ báo cáo cụm công nghiệp tại Biểu số 05/SCT-BCT ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016 và các quy định của Bộ Công thương trái với quy định tại Thông tư này./.