Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về hoạt động, chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; hoạt động của đại lý bảo hiểm, đào tạo đại lý bảo hiểm; chế độ báo cáo, công bố thông tin của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo đó, một trong những điểm mới của Thông tư này là bổ sung quy định các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải đăng ký bản quy tắc, điều khoản, biểu phí của các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới với Bộ Tài chính (Điều 6). Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động phải thực hiện đăng ký trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

 

Về mức chi hoa hồng đại lý bảo hiểm, cơ bản vẫn như quy định trước đây, tuy nhiên có bổ sung hạn mức chi hoa hồng cho nghiệp vụ bảo hiểm bảo lãnh là 10%. Chi tiết xem tại Điều 5 Thông tư.

Thông tư đồng thời cũng thay mới toàn bộ các biểu mẫu về đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (từ Phụ lục 1 – 20).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017. Thay thế Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012, Thông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 và Thông tư số 194/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014./.