Công văn số 2828/TCHQ-TXNK ngày 27/4/2017 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại “hệ thống khí y tế”

Đối với “hệ thống khí y tế”, Văn bản hướng dẫn phân loại và xác định mã số như sau:

– Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký Danh mục máy móc thiết bị theo Điều 7 Thông tư số 14/2015/TT-BTC thì căn cứ chú giải 3 chương 90 và chú giải 4 phần XVI phân loại vào nhóm 90.18, mã số 9018.90.90.

 

– Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đăng ký Danh mục máy móc thiết bị theo Điều 7 Thông tư số 14/2015/TT-BTC:

(i) Nếu doanh nghiệp nhập khẩu hệ thống khí bị y tế hoàn chỉnh, thuộc một tờ khai hoặc một số hệ thống nhỏ hoàn chỉnh, thuộc một tờ khai (ví dụ: trung tâm cấp khí oxy thuộc một tờ khai, trung tâm cấp khí nén và trung tâm cấp khí hút thuộc cùng một tờ khai), đã lắp ráp, được Bộ Y tế cấp phép, thì phân loại vào nhóm 90.18, mã số 9018.90.90. Trường hợp các hệ thống nói trên nhập khẩu ở dạng hoàn chỉnh nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, thuộc một tờ khai, được Bộ Y tế cấp phép, thì áp dụng quy tắc 2a nêu tại Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC, phân loại vào nhóm 90.18, mã số 9018.9090.

(ii) Nếu doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu không thuộc các trường hợp nêu trên thì thực hiện phân loại theo mã số của từng máy móc thiết bị cấu thành hệ thống./.