Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu.

 – Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh.

– Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định kèm theo các tài liệu chứng minh.

– Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định kèm theo các tài liệu chứng minh.

Cơ quan nhận và giải quyết hồ sơ: Bộ Công Thương

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Trình tự giải quyết: Sau khi nhận được hồ sơ của thương nhân, nếu trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

 

 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo mẫu. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Bộ Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Kết quả: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu hoặc văn bản nêu lý do từ chối cấp Giấy xác nhận cho thương nhân.

Hiệu lực của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu: 05 năm kể từ ngày cấp mới.