Hướng dẫn về xếp lương, thưởng trong Công ty chứng khoán Nhà nước được quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng khoán

Thông tư này hướng dẫn về xếp lương, thưởng trong Công ty chứng khoán Nhà nước, gồm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, đối với các chức danh quản lý gồm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, việc xếp lương được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH .

 

Riêng thành viên Ban kiểm soát, được xếp lương, thưởng theo thang bảng lương do tổ chức chứng khoán xây dựng dựa trên quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH .

Đối với tiền lương, thưởng của người lao động thì thực hiện theo quy định tại Mục 2; Điều 9, 10, 13 Mục 3 và Mục 4 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2016. Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2016.

Thay thế Thông tư số 43/2013/TT-BLĐTBXHstatus3 ngày 30/12/2013./.

Trên đây là hướng dẫn về xếp lương, thưởng trong Công ty chứng khoán Nhà nước, nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được hỗ trợ một cách tốt nhất.