Thanh tra:

– Bằng của ông là bằng giả!

Sếp đáp:

– Xin thưa, các ông nhầm! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu.