Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực và ngày 01/07/2015, thay thế Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20/06/2013.

 

Tải Văn bản tiếng Việt

Tải Văn bản tiếng Anh