Luật số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội về hôn nhân và gia đình.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015, thay thế Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10.

 

 

Tải Văn bản tiếng Việt

Tải Văn bản tiếng Anh