Công văn số 682/GSQL-GQ4 ngày 12/3/2018 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O mẫu D điện tử

Liên quan đến C/O mẫu D điện tử, Văn bản hướng dẫn một số điểm như sau:

– Trường hợp C/O điện tử được truyền trên hệ thống không khai báo trọng lượng tổng (Grossweight) mà khai báo theo trọng lượng khác, cơ quan hải quan sẽ căn cứ trên hồ sơ thực tế và giải trình của doanh nghiệp để xem xét giải quyết.

– Trường hợp mua bán ba bên, tên và địa chỉ của bên thứ ba không được ghi nhận vào ô số 7 mà được ghi nhận vào một ô riêng biệt thì không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

 

– Việc ghi thông tin về “Normal” và “Drawback” trên C/O mẫu D điện tử được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 620/GSQL-GQ4 ngày 06/3/2018.

– Trường hợp C/O điện tử bị từ chối thì cơ quan cấp C/O nước xuất khẩu có thể cấp C/O điện tử mới thay thế cho C/O ban đầu (C/O được cấp drawback), số tham chiếu và ngày cấp C/O ban đầu phải thể hiện trên C/O thay thế.

– C/O bản giấy và C/O điện tử có giá trị pháp lý tương đương. Nếu doanh nghiệp đã khai báo có C/O điện tử trên tờ khai hải quan thì doanh nghiệp chỉ được sử dụng C/O điện tử, ngoại trừ trường hợp C/O điện tử gặp sự cố/lỗi kỹ thuật thì được sử dụng C/O giấy.

– Cách thức khai báo trên tờ khai đối với lô hàng có nhiều C/O thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I Công văn số 78/TCHQ-GSQL ngày 5/1/2018. Theo đó, thông tin giữa các C/O là “###”./.