Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Nghị định quy định chi tiết về dự án đầu tư phải đánh giá, nội dung đánh giá và thời điểm bắt buộc đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Theo đó, các dự án đầu tư quy định tại Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm Nghị định 40/2019/NĐ-CP thuộc một trong các trường hợp sau sẽ phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường:

– Dự án đầu tư công (trừ các dự án đầu tư công khẩn cấp, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch);

– Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP);

– Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư;

– Dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp giấy chứng nhận theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường phải được thực hiện trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điều 4).

Bãi bỏ Điều 12 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.