Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Quyết định này quy định trình tự tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (bưu điện) theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Theo Quyết định này, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các hình thức dưới đây khi thực hiện thủ tục hành chính qua bưu điện (Điều 5):

1. Gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

2. Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

 

3. Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Như vậy, không bắt buộc doanh nghiệp gửi hồ sơ qua bưu điện thì cũng phải nhận kết quả bằng hình thức này, doanh nghiệp có thể lựa chọn chỉ gửi hồ sơ hoặc nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện.

Về phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính, doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan có thẩm quyền hoặc của doanh nghiệp bưu chính công ích (Điều 11).

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/12/2016./.