Thông báo số 496/TB-BHXH ngày 14/3/2017 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc ban hành mới quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa

Văn bản thông báo kể từ ngày 17/3/2017, BHXH TP.HCM sẽ ban hành mới Quy trình thanh toán phí giám định y khoa đối với người đã được giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN, hưu trí, tuất hàng tháng và trợ cấp BHXH một lần (gọi tắt là Quy trình 611).

Đối tượng áp dụng Quy trình này bao gồm người lao động, thân nhân người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả đủ điều kiện hưởng BHXH, cụ thể là:

a) Người bị TNLĐ, BNN lần đầu hoặc người bị TNLĐ, BNN nhiều lần được doanh nghiệp giới thiệu đi khám giám định và đủ điều kiện hưởng chế độ TNLĐ, BNN.

 

b) Người bị TNLĐ, BNN mà thương tật, bệnh tật tái phát chủ động đi khám giám định và đủ điều kiện hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN ở mức cao hơn; người đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị BNN mà phát hiện bị BNN trong thời gian quy định và kết quả khám giám định đủ điều kiện hưởng chế độ BNN.

c) Người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc, người chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu, người tham gia BHXH tự nguyện chủ động đi khám giám định và đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng, hưởng trợ cấp BHXH một lần.

d) Thân nhân của những người sau đây chủ động đi khám giám định và đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng: người đang đóng BHXH bắt buộc, người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc, người chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu, người tham gia BHXH tự nguyện và người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng mà chết từ ngày 1/1/2016./.