Thông tư số 49/2017/TT-BQP ngày 8/3/2017 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTG ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về các vấn đề sau:

– Trình tự, thủ tục biên phòng điện tử cảng biển, kiểm tra biên phòng trong và sau khi thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cảng biển.

– Biểu mẫu trong thực hiện thủ tục biên phòng điện tử.

– Sử dụng chữ ký điện tử (chữ ký số) của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong Bộ đội Biên phòng và người làm thủ tục trong thực hiện thủ tục biên phòng điện tử.

– Cấp, tạm dừng hoạt động và hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.

– Kết nối giữa Cổng thông tin và Cổng thông tin một cửa quốc gia phục vụ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

– Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong thực hiện thủ tục biên phòng điện tử.

 

Theo đó, tổ chức, cá nhân nếu muốn thực hiện thủ tục biên phòng điện tử thì truy cập Cổng thông tin tại địa chỉ http://thutucbienphong.gov.vn.

Biểu mẫu thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển áp dụng theo các mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Từ ngày 1/7/2017, khi làm thủ tục xuất, nhập cảnh hoặc quá cảnh cho tàu thuyền, người làm thủ tục đã đăng ký sử dụng chữ ký điện tử trên Cổng thông tin hoặc Cổng thông tin một cửa quốc gia không phải nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ sau: bản khai chung, danh sách thuyền viên, danh sách hành khách, bản khai hàng hóa nguy hiểm, vũ khí, vật liệu nổ, bản khai người trốn trên tàu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/4/2017. Bãi bỏ Thông tư số 188/2011/TT-BQP hướng dẫn thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển./.

Thông tư số 49/2017/TT-BQP