Quyết định số 438/QĐ-TCT ngày 5/4/2017 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quy định về trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động, thông báo công khai thông tin, xử lý và khôi phục mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế

Theo Mục 1 Phần II Quy trình này, cơ quan thuế sẽ tiến hành xác minh tình trạng hoạt động đối với các doanh nghiệp có những dấu hiệu bỏ địa chỉ kinh doanh sau đây:

– Quá thời hạn mà không nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế, báo cáo hóa đơn và cơ quan thuế đã gửi Thông báo 02 lần vẫn không nộp.

– Các văn bản của cơ quan thuế (Quyết định, Văn bản, Thông báo…) gửi cho doanh nghiệp qua đường bưu điện bị trả lại do không có người nhận hoặc do địa chỉ không tồn tại.

– Cơ quan thuế nhận được thông tin bằng văn bản do các tổ chức, cá nhân cung cấp về việc doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

– Đã làm thủ tục chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi đi nhưng quá thời hạn theo quy định không đến làm thủ tục tại cơ quan thuế nơi đến.

 

– Không có thông tin phản hồi, không thực hiện các văn bản của cơ quan thuế gửi qua đường bưu điện.

– Các trường hợp khác (nếu cần phải xác minh).

Trường hợp kết quả xác minh doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh thì cơ quan thuế sẽ ban hành Thông báo doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Thông báo này sẽ được gửi cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, đồng thời được công bố công khai tại địa phương và cho các cơ quan chức năng, cơ quan liên quan khác. Ngoài ra, Thông báo này cũng sẽ được cập nhật trên Hệ thống đăng ký thuế, website của Cục thuế, Tổng cục thuế, … để các doanh nghiệp khác biết mà phòng ngừa, tránh bị lợi dụng.

Đối với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp xử lý như sau: không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn; dừng ngay việc bán hóa đơn; thực hiện cưỡng chế nợ thuế. Các bên có giao dịch mua bán với các doanh nghiệp này cũng sẽ bị giám sát về hóa đơn, khấu trừ, hoàn thuế, hạch toán chi phí, ….

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 1006/QĐ-TCT ngày 13/6/2006 và mục III phần II Quy trình kiểm tra hoá đơn ban hành kèm theo Quyết định số 1403/QĐ-TCT ngày 28/7/2015./.