Công văn số 2543/TCT-KK ngày 8/6/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (1 trang)

Thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân, phải đảm bảo thẻ đó được trích trừ tự động vào tài khoản của Công ty.

Theo Công văn này, trường hợp Công ty đăng ký sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng, thẻ này được đảm bảo bằng sổ tiết kiệm của Công ty, các khoản thanh toán phát sinh Nợ trên sao kê sử dụng thẻ tín dụng được Công ty ủy quyền cho Ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của Công ty để thanh toán, tên in trên thẻ là tên của Giám đốc Công ty theo hợp đồng phát hành thẻ hoặc theo quy định của Ngân hàng thì việc thanh toán qua thẻ tín dụng này cũng được coi là đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để xét khấu trừ thuế và hạch toán chi phí.

Ngoài ra, các chi phí liên quan đến thẻ tín dụng nêu trên gồm phí phát hành thẻ, phí duy trì thẻ, lãi suất chậm thanh toán của thẻ vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (nếu đảm bảo điều kiện theo quy định).

2. Quy định mới về lương thưởng dành cho người lao động tại Công ty Nhà nước

Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (10 trang)

Tiền lương tại Công ty nhà nước được phép tăng 100% theo mức tăng năng suất.

Nghị định này quy định về chính sách lao động, chế độ lương, thưởng dành cho người lao động làm việc tại Công ty do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

Theo đó, tương tự quy định cũ, Nghị định này cũng cho phép Công ty Nhà nước được trích lập Quỹ dự phòng tiền lương tối đa bằng 17% Quỹ tiền lương thực hiện. Tuy nhiên, Quỹ dự phòng này chỉ được dùng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau, không được sử dụng để phân phối tiền lương cho năm hiện hành

Đối với mức tiền lương bình quân của năm hiện hành cũng được xác định dựa vào mức tiền lương bình quân của năm trước liền kề gắn với mức tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, nếu như quy định cũ chỉ cho phép tính tăng mức tiền lương không quá 80% mức tăng năng suất lao động thì nay quy định mới cho phép tính tăng bằng 100% mức tăng năng suất lao động (nếu lợi nhuận kế hoạch cũng tăng).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. Các quy định tại Nghị định này thực hiện từ ngày 01/01/2016. Thay thế Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013.

* Hiệu lực thi hành: Ngày 1 tháng 8 năm 2016./.