Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Thông tư thay mới tiêu chí phân cấp công trình xây dựng, bao gồm:

– Tiêu chí phân cấp công trình dựa theo tầm quan trọng và quy mô công suất (Phụ lục I).

– Tiêu chí phân cấp công trình dựa theo quy mô kết cấu (Phụ lục II).

Theo đó, cấp công trình của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định dựa theo tiêu chí tại Phụ lục I và Phụ lục II nêu trên.

Nếu công trình độc lập không có quy định trong Phụ lục I thì cấp công trình đó được xác định theo tiêu chí quy định tại Phụ lục II và ngược lại.

Đối với tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục có quy định trong Phụ lục I (Thông tư này) thì cấp công trình sẽ được xác định dựa theo Phụ lục I. Tuy nhiên, nếu tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục không có quy định trong Phụ lục I thì cấp công trình sẽ xác định theo cấp của công trình chính có cấp cao nhất.

Đối với công trình hiện hữu được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, nếu làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình thì phải xác định lại cấp công trình. Nếu không làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình thì không phải xác định lại cấp công trình.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021.

Thay thế Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 và Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.