Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (sau đây gọi là Nghị định số 05/2015/NĐ-CP).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003.

 

Tải Văn bản tiếng Việt

Tải Văn bản tiếng Anh