Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế thành phố Hà Nội

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 4 TTHC quy định tại Thông tư số 22/2017/TT-BYT bao gồm:

1. Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Phụ lục số I.

 

2. Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Phụ lục số I nhưng mắc một hoặc một số bệnh, tật quy định tại Phụ lục số II.

3. Khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

4. Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.