Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 7/7/2017 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 03 thủ tục hành chính mới ban hành và 10 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực khoáng sản, gồm:

1. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản.

2. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản.

3. Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình.

4. Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

5. Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản.

6. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

 

7. Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản.

8. Cấp/điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản/cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình.

9. Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản.

10. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

11. Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

12. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

13. Đóng cửa mỏ khoáng sản.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản tại Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/02/2017./.