Thủ tục lấy ý kiến Bộ Xây dựng đối với dự án công trình cấp nước được quy định tại Quyết định số 834/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

 Quyết định này công bố và hướng dẫn về 02 thủ tục hành chính, gồm:

1. Thủ tục lấy ý kiến Bộ Xây dựng đối với các dự án công trình cấp nước;

2. Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

Theo đó, dự án công trình cấp nước nếu có quy mô công suất từ 30.000 m3/ngày trở lên đối với đô thị loại đặc biệt và 10.000 m3/ngày trở lên đối với các đô thị còn lại thì phải làm thủ tục lấy ý kiến Bộ Xây dựng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

 

Thành phần hồ sơ của thủ tục lấy ý kiến Bộ Xây dựng đối với dự án công trình cấp nước gồm: Văn bản xin ý kiến thỏa thuận; Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi; các văn bản pháp lý có liên quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 1052/QĐ-BXD ngày 14/12/2011 và Quyết định số 1456/QĐ-BXD ngày 25/12/2015./.

Trên đây là toàn bộ thủ tục lấy ý kiến Bộ Xây dựng về dự án công trình cấp nước, nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được hỗ trợ một cách tốt nhất.