Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/4/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ của lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Quyết định công bố kèm hướng dẫn một số thủ tục mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm, bao gồm:

– Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

– Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

– Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Thu hồi giấy phép lao động.

– Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của nhà thầu

 

– Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương quyết định thành lập.

– Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương quyết định.

– Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập.

– Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.