Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư

Theo Điều 3 Quyết định này, thẩm quyền xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN là UBND cấp tỉnh nơi có dự án, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp hoặc Bộ chủ quản dự án, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp.

Đối với hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ và phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư thì thẩm quyền xác nhận là Bộ Khoa học & Công nghệ (Điều 4, Điều 6).

 

Hồ sơ đề nghị xác nhận có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thành phần hồ sơ tham khảo tại Điều 2 và Điều 5.

Hàng hóa nhập khẩu thực hiện thủ tục xác nhận theo Quyết định này sẽ được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm b, c khoản 4 Điều 19 và điểm e khoản 2 Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2018./.