CÂU HỎI:

Thưa luật sư, luật sư vui lòng tư vấn cho tôi về việc các thủ tục xin phép khi phóng viên báo chí nước ngoài đến Việt Nam để phỏng vấn, công tác ngắn hạn?

 TRẢ LỜI:

Đối với thắc mắc của bạn, Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn xin giải đáp như sau:

Quy định về thủ tục cấp phép để phóng viên nước ngoài đến Việt Nam công tác được quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định 88/2012/NĐ-CP, cụ thể:

Điều 4. Thủ tục cấp phép hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên không thường trú

1. Phóng viên nước ngoài có yêu cầu hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị trực tiếp, qua bưu điện, fax hoặc thư điện tử đến Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc các cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) ít nhất 10 ngày làm việc trước ngày dự định vào Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam gồm:

a) Văn bản đề nghị hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

b) Bản chụp hộ chiếu của phóng viên nước ngoài.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị, Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có ý kiến trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận bằng văn bản cho phóng viên nước ngoài. Trong trường hợp được chấp thuận, Bộ Ngoại giao sẽ cấp Giấy phép hoạt động báo chí cho phóng viên nước ngoài.

3. Sau khi vào Việt Nam, phóng viên nước ngoài đến cơ quan hướng dẫn phóng viên (Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao) hoặc một cơ quan được Bộ Ngoại giao chấp thuận để nhận Giấy phép hoạt động báo chí và được hướng dẫn hoạt động.

 

Điều 5. Hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên không thường trú

1. Khi hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam, phóng viên không thường trú phải mang theo Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Ngoại giao cấp và hộ chiếu; phải hoạt động theo đúng mục đích và chương trình đã được ghi trong Giấy phép và theo sự hướng dẫn của cơ quan hướng dẫn phóng viên.

2. Chương trình hoạt động của phóng viên không thường trú có thể được điều chỉnh, bổ sung sau khi được phép của Bộ Ngoại giao.

Như vậy, thủ tục để phóng viên nước ngoài không thường trú tại Việt Nam đến Việt Nam công tác gồm những bước sau:

Bước thứ nhất, phóng viên nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị trực tiếp đến Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc các cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) ngoài ít nhất 10 ngày làm việc trước ngày dự định vào Việt Nam. Hồ sơ đề nghị phải có đầy đủ các văn bản được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định 88/2012/NĐ-CP;

Bước thứ hai, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị, Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có ý kiến trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận bằng văn bản cho phóng viên nước ngoài. Trong trường hợp được chấp thuận, Bộ Ngoại giao sẽ cấp Giấy phép hoạt động báo chí cho phóng viên nước ngoài;

Bước thứ ba, Sau khi đến Việt Nam, phóng viên nước ngoài đến cơ quan hướng dẫn phóng viên (Trung tâm hướng dẫn Báo chí nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao) hoặc một cơ quan được Bộ Ngoại giao chấp thuận để nhận Giấy phép hoạt động báo chí và được hướng dẫn hoạt động.

Ngoài ra, sau khi vào Việt Nam, hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài phải tuân theo quy định tại Điều 5 Nghị định 88/2012/NĐ-CP./.