Thủ tục xuất nhập tại chỗ hàng hóa của doanh nghiệp ưu tiên

Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ hàng hóa của doanh nghiệp ưu tiên được quy định tại Công văn số 1501/GSQL-GQ2 ngày 4/11/2016 của Tổng cục Hải quan Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp ưu tiên...

Công văn 64/TANDTC-PC ngày 03/04/2019

Công văn 64/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính. Ngày 09/01/2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức...

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Luật số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội về hôn nhân và gia đình. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015, thay thế Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10.     Tải Văn bản tiếng Việt Tải Văn bản tiếng Anh

Bộ luật Lao động 2012

Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII về ban hành Bộ luật Lao động. Bộ Luật này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013, thay thế hoàn toàn Bộ Luật lao động đã ban hành năm...

Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô nội dung của Bộ luật Lao động

Nghị định này quy định quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao động về hợp đồng...

Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội...

Luật Hộ tịch 2014

Luật số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội về hộ tịch. Luật này quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch. Luật này có hiệu...

Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực và ngày 01/07/2015, thay thế Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20/06/2013.   Tải Văn bản tiếng Việt Tải Văn...

Luật Đầu tư 2014

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, thay thế Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 và Nghị quyết số 49/2010/NQ-QH12.     Tải Văn bản tiếng Việt Tải Văn bản tiếng Anh

Luật Đất đai 2013

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2014, thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21/6/2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn...

© 2019 Copyright by Le Nguyen. Website designed by igitech.vn

Free call
Free call