Thông tư số 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Thông tư 146/2014/TT-BTC quy định chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ sẽ được bãi bỏ kể từ 1/2/2022.

Theo đó, từ năm tài chính 2022, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ sẽ quản lý tài chính theo các văn bản sau: Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 121/2020/TT-BTC, Thông tư 99/2020/TT-BTC, Thông tư 91/2020/TT-BTC và Thông tư 48/2019/TT-BTC.

Đối với số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được trích lập theo Thông tư 146/2014/TT-BTC, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ được bổ sung vốn điều lệ theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và Điều lệ hoạt động.

Riêng số dư quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp đã trích lập theo Thông tư 146/2014/TT-BTC, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ được bổ sung vốn điều lệ hoặc sử dụng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đồng/Hội đồng thành viên.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2022 và áp dung từ năm tài chính 2022./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.