Luật Dầu khí 2022 được Quốc hội thông qua vào ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

1. Đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư dầu khí

Căn cứ Điều 53 Luật Dầu khí 2022 quy định về đối tượng ưu đãi như sau:

1.1.Tiêu chí lô, mỏ dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư

 Lô, mỏ dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

(1) Lô dầu khí nằm ở vùng nước sâu, xa bờ, khu vực có điều kiện địa lý đặc biệt khó khăn, địa chất phức tạp;

(2) Lô dầu khí thông thường đã tổ chức đấu thầu theo các điều kiện kinh tế, kỹ thuật của hợp đồng dầu khí nhưng không có nhà thầu, nhà đầu tư đề xuất;

(3) Lô dầu khí được hình thành từ diện tích hoàn trả theo hợp đồng dầu khí áp dụng cho lô dầu khí thông thường;

(4) Lô dầu khí thông thường mà nhà thầu trả lại trước khi hết thời hạn hợp đồng dầu khí;

(5) Lô dầu khí được hình thành từ việc hợp nhất diện tích hoàn trả và lô dầu khí mà nhà thầu trả lại quy định tại điểm c và điểm d khoản này;

(6) Các mỏ dầu khí cận biên thuộc các lô dầu khí thông thường đã ký kết hợp đồng dầu khí;

(7) Tại thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí, các mỏ dầu khí có thể tiếp tục duy trì hoạt động khai thác nhưng không đạt được hiệu quả đầu tư tối thiểu khi áp dụng các điều kiện kinh tế, kỹ thuật của hợp đồng dầu khí thông thường đã ký kết;

(8) Đối tượng dầu khí mới chưa được tìm kiếm thăm dò hoặc phát hiện dầu khí trong bể trầm tích.

1.2. Tiêu chí lô, mỏ dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt

Lô, mỏ dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

(1) Lô dầu khí đã tổ chức đấu thầu theo điều kiện đối với lô dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư nhưng không có nhà thầu, nhà đầu tư đề xuất,

(2) Lô dầu khí được hình thành từ diện tích hoàn trả theo hợp đồng dầu khí áp dụng cho lô dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư;

(3) Lô dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư mà nhà thầu trả lại trước khi hết thời hạn hợp đồng dầu khí;

(4) Lô dầu khí được hình thành từ diện tích hoàn trả và lô dầu khí mà nhà thầu trả lại quy định tại điểm b và điểm c khoản này;

(5) Các mỏ dầu khí cận biên thuộc các lỗ dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đã ký kết hợp đồng dầu khí;

(6) Tại thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư, các mỏ dầu khí có thể tiếp tục duy trì hoạt động khai thác nhưng không đạt được hiệu quả đầu tư tối thiểu khi áp dụng các điều kiện kinh tế, kỹ thuật của hợp đồng dầu khí được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư;

(7) Lô dầu khí có đối tượng là dầu khí phi truyền thống.

2. Bổ sung chính sách ưu đãi thông qua hợp đồng dầu khí

Tại Điều 54 Luật Dầu khí 2022 quy định về chính sách ưu đãi dầu khí như sau:

– Chính sách ưu đãi áp dụng đối với các lô, mỏ dầu khí được thực hiện thông qua hợp đồng dầu khí.

– Hợp đồng dầu khí đối với lô, mỏ dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư được áp dụng:

+ Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 32%;

+ Thuế suất thuế xuất khẩu dầu thô là 10%;

+ Mức thu hồi chi phí tối đa 70% sản lượng dầu khí khai thác được trong năm.

– Hợp đồng dầu khí đối với lô, mỏ dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt được áp dụng:

+ Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%;

+ Thuế suất thuế xuất khẩu dầu thô là 5%;

+ Mức thu hồi chi phí tối đa 80% sản lượng dầu khí khai thác được trong năm.

Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và thay thế Luật Dầu khí 1993, Luật Dầu khí sửa đổi 2000, Luật Dầu khí sửa đổi 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018.

Tải Luật tại đây

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.