Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân (18 trang)

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản liên quan đến hồ sơ, thủ tục cấp phép, nguyên tắc hoạt động nhận và chi trả ngoại tệ; hồ sơ, thủ tục đăng ký làm đại lý đổi ngoại tệ quy định tại Thông tư 34/2015/TT-NHNN và Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN.

Theo bổ sung tại Thông tư này, khi có thay đổi về các nội dung sau đây, doanh nghiệp làm đại lý đổi ngoại tệ phải thực hiện thủ tục đăng ký với Chi nhánh NHNN nơi cấp phép: tên, địa chỉ của doanh nghiệp; địa chỉ đặt đại lý đổi ngoại tệ; tăng số lượng đại lý đổi ngoại tệ.

Trường hợp thay đổi tên của tổ chức tín dụng ủy quyền, giảm số lượng đại lý đổi ngoại tệ, doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục đăng ký, nhưng phải thông báo với Chi nhánh NHNN trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/8/2016.

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các điều, khoản sau đây hết hiệu lực thi hành:

a) Mục 6 Thông tư số 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001;

b) Khoản 2 Điều 1, Điều 6 Thông tư số 29/2015/TT-NHNNngày 22/12/2015.

2. Tổ chức không phải là doanh nghiệp: chỉ được cấp hóa đơn lẻ khi bán hàng chịu thuế

Công văn số 43262/CT-HTr ngày 28/6/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (1 trang)

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC, tổ chức không phải là doanh nghiệp nếu có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì được cơ quan Thuế cấp hóa đơn lẻ.

Tuy nhiên, quy định trên chỉ áp dụng trong trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT. Nếu bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc không phải kê khai nộp thuế GTGT thì không được cấp hóa đơn lẻ.

3. Chuyển nhượng lại hợp đồng góp vốn mua căn hộ, doanh nghiệp phải lập hóa đơn và chịu thuế

Công văn số 43273/CT-HTr ngày 28/6/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (2 trang)

Theo hướng dẫn tại Công văn số 2846/TCT-CS ngày 2/8/2010, trường hợp Công ty ký hợp đồng góp vốn mua căn hộ và đã được chủ đầu tư xuất hóa đơn khi thu tiền góp vốn, nếu sau đó chuyển nhượng lại hợp đồng mua bán căn hộ này thì phải lập hóa GTGT giao cho bên nhận chuyển nhượng và kê khai nộp thuế theo quy định đối với giá trị chuyển nhượng./.