Công văn số 43268/CT-HTr ngày 28/6/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (2 trang)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, trường hợp Nhà cung cấp bán hàng hóa, dịch vụ cho Chi nhánh Công ty nhưng lại xuất hóa đơn mang tên Công ty thì Nhà cung cấp và Công ty phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, đồng thời Nhà cung cấp lập lại hóa đơn khác giao cho Chi nhánh Công ty.

Căn cứ vào biên bản thu hồi hóa đơn, Công ty thực hiện kê khai, điều chỉnh giảm tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Về chi phí mua hàng hóa để cho, biếu, tặng, khuyến mại đã bỏ khống chế mức chi kể từ năm 2015 theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 . Theo đó, nếu khoản chi mua hàng hóa để cho, biếu, tặng, khuyến mại có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và phục vụ hoạt động SXKD của doanh nghiệp thì được hạch toán toàn bộ.

2. Bảng kê giao hàng vẫn phải có đầy đủ chữ ký của bên bán và bên mua

Công văn số 43263/CT-HTr ngày 28/6/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (1 trang)

Theo quy định tại tiết b khoản 2 Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty xuất hóa đơn có kèm theo bảng kê giao hàng thì bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… ngày… tháng… năm…” và trên bảng kê phải có đầy đủ chữ ký của người bán, người mua như hóa đơn

Tuy nhiên, trên bảng kê không phải đóng dấu của khách hàng hoặc đóng dấu “bán hàng qua điện thoại”.

3. Quy chế mới về phát hành tín phiếu kho bạc

Thông tư Liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNN ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính – Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (24 trang)

Tương tự quy định cũ, tín phiếu kho bạc phát hành qua NHNN cũng sẽ có mệnh giá là 100.000 đồng và có các kỳ hạn chuẩn là 13 tuần, 26 tuần và 52 tuần

Phương thức phát hành tín phiếu kho bạc cũng bao gồm 02 phương thức: (i) đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và (ii) bán trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng

Tuy nhiên, theo quy định mới, lịch phát hành tín phiếu kho bạc là vào thứ Hai, thay vì quy định cũ là thứ Ba.

Đối với ngày thanh toán tiền mua tín phiếu, nếu như quy định cũ yêu cầu phải thanh toán ngay vào ngày phát hành thì nay quy định mới cho phép thanh toán vào ngày làm việc liền kề sau ngày phát hành

Về đối tượng được tham gia đấu thầu tín phiếu kho bạc bao gồm các thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ được Bộ Tài chính lựa chọn và công bố theo quy định tại Thông tư số 111/2015/TT-BTC.

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016 và thay thế Thông tư số 106/2012/TTLT-BTC-NHNN ngày 28/6/2012./.