Thông tư số 55/2021/TT-BTC ngày 8/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Theo Điều 3 Thông tư này, pháp nhân thương mại nếu không tự nguyện chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của tòa và bị cưỡng chế thi hành thì phải chịu mọi chi phí cho hoạt động cưỡng chế.

Việc xác định các chi phí cưỡng chế được thực hiện theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 44/2020/NĐ-CP.

Mức chi phí cưỡng chế được căn cứ vào hợp đồng, thanh lý hợp đồng, biên bản bàn giao tài sản kê biên (đối với chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản đã kê biên), hóa đơn, chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành. Riêng mức chi bồi dưỡng áp dụng mức 150.000 đồng/ngày (đối với người chủ trì) và 100.000 đồng/ngày (đối với người tham gia cưỡng chế).

Cơ quan cưỡng chế sẽ phê duyệt dự toán chi phí cưỡng chế và thông báo cho pháp nhân thương mại (bị cưỡng chế) để nộp.

Trường hợp chưa thu được chi phí cưỡng chế do đối tượng bị cưỡng chế không tự nguyện nộp hoặc lý do khách quan khác, cơ quan thi hành sẽ đề nghị tạm ứng từ cơ quan ra quyết định cưỡng chế và thu hồi lại sau khi cưỡng chế xong.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2021./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.