Thông tư số 09/2021/TT-BTC ngày 25/1/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán sẽ chịu sự kiểm tra định kỳ và đột xuất của Bộ Tài chính về các vấn đề sau:

– Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về đăng ký, duy trì điều kiện hành nghề kế toán, nghĩa vụ báo cáo

– Kiểm tra sự tuân thủ các quy định của chuẩn mực nghề nghiệp, bao gồm cả chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp liên quan đến dịch vụ kế toán được cung cấp cho khách hàng.

Việc kiểm tra được thực hiện định kỳ 3 năm/lần đối với doanh nghiệp có vốn từ 20 tỷ trở lên. Nếu dưới 20 tỷ, định kỳ kiểm tra 5 năm/lần. Thời điểm kiểm tra định kỳ là quý IV hằng năm và kéo dài khoảng 5 ngày làm việc.

Đính kèm:

– Phụ lục I: Quy trình kiểm tra trực tiếp định kỳ, mô tả các nghiệp vụ kiểm tra theo từng giai đoạn

– Phụ lục II: Mẫu bản cam kết về tính độc lập và bảo mật của thành viên đoàn kiểm tra. Trong đó, thành viên kiểm tra sẽ cam kết bản thân họ không quan hệ nhân thân hoặc đã từng làm công ăn lương với đơn vị đang bị kiểm tra;

– Phụ lục III: Bảng tiêu chí đánh giá về tình hình tuân thủ chuẩn mực, chế độ kế toán và pháp luật kế toán liên quan

– Phụ lục IV: Mẫu Biên bản kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

– Phụ lục V: Mẫu báo cáo tổng hợp kế quả kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

– Phụ lục VI: Mẫu báo cáo dịch vụ lập và trình bày báo cáo tài chính

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2021.

Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.