Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thông tư hướng dẫn thi hành khoản 6 Điều 138 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài và các công ty chứng khoán, lưu ký, quản lý quỹ… có liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư này, mọi hoạt động chuyển tiền để giao dịch, đầu tư, thanh toán liên quan đến chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài, kể cả chia cổ tức, lợi tức, mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài đều bắt buộc thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp.

Sau khi được cấp mã số giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản lưu ký chứng khoán theo nguyên tắc: mỗi mã giao dịch chỉ được mở 1 tài khoản lưu ký tại 1 ngân hàng duy nhất. Nếu mở tài khoản lưu ký tại công ty chứng khoán thì tại mỗi công ty chỉ được mở 1 tài khoản lưu ký (Điều 4).

Nhà đầu tư nước ngoài, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan (cùng chung công ty quản lý quỹ, có quan hệ mẹ – con…) phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình trạng sở hữu, công bố thông tin giao dịch chứng khoán theo quy định tại 3 Điều 5 Thông tư này, kể cả trường hợp có thay đổi số lượng nhà đầu tư nước ngoài trong nhóm.

Các báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo các biểu mẫu ban hành tại Phụ lục Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2021 và thay thế Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.