Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định thay mới các quy định về dự toán xây dựng; giá gói thầu xây dựng; định mức xây dựng; chi phí quản lý dự án; thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng; quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư và nhà thầu.

Theo đó, đối với dự án có nhiều công trình, chủ đầu tư cần xác định tổng dự toán để quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong trường hợp cần thiết. “Tổng dự toán” bao gồm các dự toán xây dựng của từng công trình và chi phí tư vấn, chi phí khác, chi phí dự phòng tính chung cho cả dự án (khoản 3 Điều 11).

Việc thẩm định dự toán xây dựng sẽ được thực hiện đồng thời với việc thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau bước thiết kế cơ sở (khoản 1 Điều 13).

Chủ đầu tư được tự thẩm định và phê duyệt dự toán đối với các chi phí chuẩn bị lập thiết kế xây dựng và các chi phí tính chung cho cả dự án. Trường hợp các chi phí này đã được phê duyệt trong tổng mức đầu tư, chủ đầu tư vẫn được xem xét chuẩn xác lại nếu cần thiết (khoản 6 Điều 13).

Đối với chi phí quản lý dự án, chỉ được được điều chỉnh khi có thay đổi về phạm vi công việc quản lý dự án, tiến độ thực hiện hoặc điều chỉnh dự án (khoản 3 Điều 30).

Đối với các dự án trong giai đoạn chuyển tiếp tùy từng giai đoạn được thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.