Quyết định số 1405/QĐ-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính về việc Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Quyết định bổ sung 02 Báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, gồm:

– Báo cáo tình hình đầu tư ra nước ngoài

– Báo cáo chi tiêu ngoại bảng cân đối kế toán

03 Báo cáo tại Phụ lục 10 Quyết định số 1898/QĐ-BTC được thay thế thành 02 Báo cáo gồm:

– Báo cáo kế hoạch tài chính của doanh nghiệp thay thế Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của năm báo cáo và lập kế hoạch tài chính cho năm kế tiếp (Số thứ tự 06 mục II Phụ lục 10).

– Báo cáo tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp thay thế Báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN (Số thứ tự 04 mục I Phụ lục 10) và Báo cáo tình hình tái cơ cấu (Số thứ tự 08 mục II Phụ lục 10).

Bãi bỏ Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Số thứ tự 09 mục I Phụ lục 10 Quyết định số 1898/QĐ-BTC).

Các Báo cáo khác tại Phụ lục 10 Quyết định số 1898/QĐ-BTC vẫn được tiếp tục áp dụng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.