Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện vay lại vốn vay ODA, như:

– Giảm hạn mức bảo đảm tiền vay đối với đơn vị sự nghiệp công lập, từ 120% xuống còn 100% dư nợ khoản vay.

– Miễn bảo đảm tiền vay đối với các khoản vay do Ban QLDA thuộc các Bộ nhận nợ, sau đó chuyển cho UBND cấp tỉnh.

– Giảm tỷ lệ cho vay lại đối với các địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% trở lên.

– Bổ sung yêu cầu gửi Bộ Tài chính bản sao Hợp đồng bảo đảm tiền vay đã ký kết.

– Điều chỉnh thời điểm nộp báo cáo định kỳ tình hình vay lại, trả nợ vốn vay ODA đối với doanh nghiệp. Theo đó, báo cáo lần 1 được nộp trước 31/7 và lần 2 nộp trước 15/2 năm sau; quy định cũ yêu cầu nộp báo cáo lần 1 trước 31/1 và lần 2 trước 31/7.

– Chậm nhất 15 ngày trước kỳ trả nợ tiếp theo gần nhất, doanh nghiệp vay lại vốn vay ODA phải duy trì số dư tài khoản tối thiểu bằng 02 kỳ trả nợ tiếp theo nếu nợ quá hạn 02 kỳ hoặc bằng 03 kỳ trả nợ tiếp theo nếu nợ quá hạn 03 kỳ.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021.

Bãi bỏ khoản 3 Điều 17 Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.