Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 27/4/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

Thông tư thay mới Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp (Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12).

Theo Tiêu chuẩn này, việc thẩm định giá doanh nghiệp sẽ ưu tiên sử dụng số liệu của báo cáo tài chính đã được kiểm toán, soát xét bởi đơn vị kiểm toán độc lập.

Phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp có thể áp dụng một trong các phương pháp sau:

+ Phương pháp tỷ số bình quân;

+ Phương pháp giá giao dịch;

+ Phương pháp tài sản;

+ Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp;

+ Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức;

+ Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021 và thay thế Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017./.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất thông tin, không phải là ý kiến tư vấn của Lê Nguyễn và Lê Nguyễn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Lê Nguyễn để được giải đáp.