Ngày 27/08/2016 Hiệp hội Khử trùng Việt Nam (“VFA”) được thành lập. Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn rất vinh dự là nhà tư vấn pháp lý cho VFA trong quá trình chuẩn bị hồ sơ pháp lý cho đến khi tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội.

Nguồn: http://www.sggp.org.vn/thethao/thethaohocduong/2016/8/431755/