Trong một phiên tòa, vị luật sư khẳng định thân chủ mình vô tội, và luôn tỏ vẻ không phục vị chủ tọa. Bởi vậy:

Chủ tọa: Mục tiêu sự nghiệp của luật sư là gì?

Luật sư: Là đi tìm chân lý.

Chủ tọa: Luật sư có tin là chân lý có trên đời này không?

Luật sư: Thưa không!

Chủ tọa: Nếu luật sư không tin là có chân lý tồn tại trên đời này thì lấy đâu ra mà tìm, phải chăng lời nói của luật sư đã mâu thuẫn không?

Luật sư: !.!.!…

Chủ tọa: Luật sư hãy tin là chân lý đang ẩn nấu xung quanh ta, tạm thời ta chưa thấy. Tôi tin có chân lý tồn tại, tôi chưa thấy nó, và tôi đang đi tìm nó, anh có muốn đi tìm cùng tôi không?