Một phạm nhân hỏi cai tù:

– Sao cửa sổ ở đây lại có tới hai lớp song sắt vậy?

Cai tù trả lời:

– Để đảm bảo chắc chắn hơn.

– Vớ vẩn thật, làm quái gì có đứa nào muốn vào đây ăn trộm cơ chứ!